Legnica przeciw dyskryminacji kobiet

Fundacja Futurama rozpoczyna realizację projektu „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet”.

W ramach projektu Fundacja chce zaoferować bezpłatną i anonimową pomoc prawną kobietom dyskryminowanym i doświadczającym przemocy zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Projekt będzie trwał rok, rozpoczął się 1 marca 2015 i zakończy się 29 lutego 2016r. Zaplanowano, że w tym czasie przeprowadzonych zostanie prawie 150 godzin doradztwa oraz ponad 70 godzin działań adwokata doradcy na rzecz pokrzywdzonych kobiet.

Doradztwo będzie polegało na rozmowie adwokata z osobą potrzebującą wsparcia, ustaleniu jej potrzeb prawnych, udzieleniu informacji o możliwych rozwiązaniach oraz ewentualnym przygotowaniu pism procesowych. Adwokat sporządzi pismo oraz wystąpi do właściwej instytucji, sądu w celu reprezentowania interesów osoby pokrzywdzonej. Zarówno doradztwo i działania są nastawione na analizę i kompleksową pomoc w oparciu o prawo karne, cywilne i administracyjne.

Proponowane wsparcie będzie obejmowało:

• składanie zawiadomień do prokuratury,

• ustalanie świadków oraz sprawców,

• uczestnictwo w przesłuchaniach,

• wnioskowanie o środki zapobiegawcze, np. zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego,

• reprezentowanie przed sądem w sprawach cywilnych, karnych, sądowoadministracyjnych i administracyjnych,

• składanie wniosków dowodowych, o karę, w tym z nałożeniem na sprawcę obowiązku opuszczenia zajmowanego wspólnie lokalu mieszkalnego, czy zakazu zbliżania się,

• przygotowywanie pozwu rozwodowego, o separację, alimenty i naprawienie szkód w dobrach osobistych, zdrowiu fizycznym i psychicznym, mobbing,

• sporządzanie wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych,

• inicjowanie spraw administracyjnych w celu zapewnienia samodzielności lokalowej oraz pozbawienia prawa sprawców do wspólnego zajmowania lokalu,

• sporządzanie odwołań i apelacji.

Osoby potrzebujące wsparcia w ww. zakresie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 606 655 499.

W ramach projektu zaplanowano także spotkania warsztatowo – szkoleniowe dla grupy osób zatrudnionych w instytucjach, które udzielają pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych (m.in. policji, straży miejskiej, MOPS, PUP, Urząd Miasta, SOR, psychologów, psychiatrów). Będą to spotkania wzmacniające kompetencje w zakresie pomocy prawnej, a także dające możliwość wymiany doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań oraz nawiązanie współpracy. Na zakończenie projektu zostanie opracowany dokument pokazujący wyniki, rezultaty i wnioski wyciągnięte z realizacji działań projektowych i pracy z beneficjentami. W dokumencie zostaną wskazane zdiagnozowane w trakcie projektu obszary wymagające większego wsparcia oraz rekomendacje do działań naprawczych.

W chwili obecnej trwa szeroka dyskusja publiczna na temat ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Temat jest aktualny i niezwykle ważny, ponieważ w Polsce brakuje spójnej strategii i kompleksowych rozwiązań instytucjonalnych, które zapewniłyby szybką i skuteczną pomoc kobietom doświadczającym różnych form przemocy. Według raportu przygotowanego przez Agencję Praw Podstawowych w Unii Europejskiej, co piąta Polka przyznaje się do doznawania przemocy, z raportu wynika także, że ofiary przemocy fizycznej lub seksualnej często nie wiedzą gdzie szukać pomocy.

Konwencja realizować ma trzy główne cele: zapobieganie przemocy wobec kobiet, chronienie ofiar przemocy oraz ściganie sprawców przemocy. Konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Konwencja budzi liczne kontrowersje, jej przeciwnicy obawiają się, że uderzy w tradycyjnie rozumianą rodzinę, a także polską tradycję i religię. Obawy budzą głównie zapisy o konieczności wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn oraz o tym, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja nie mogą być uznawane za usprawiedliwiające akty przemocy. Poziom świadomości i wiedzy Polaków na temat przemocy stopniowo wzrasta, jednak zmiana ta dokonuje się bardzo powoli, Fundacja Futurama ma nadzieję, że poprzez realizację projektu „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet” przyczyni się do poprawy sytuacji pokrzywdzonych kobiet oraz do uświadomienia mieszkańcom Legnicy wagi problemu jakim jest przemoc wobec kobiet.

więcej o projekcie: www.futurama.org.pl | www.facebook.com/fundacjafuturama

ulotka_a5_stop_prj_poprawkaAudycja w Radiu Złote Przeboje

ico-radioKonwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Konwencja budzi jednak liczne kontrowersje, jej przeciwnicy obawiają się, że uderzy w tradycyjnie rozumianą rodzinę, a także polską tradycję i religię. Obawy budzą głównie zapisy o konieczności wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn oraz o tym, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja nie mogą być uznawane za usprawiedliwiające akty przemocy. Poziom świadomości i wiedzy Polaków na temat przemocy stopniowo wzrasta, jednak zmiana ta dokonuje się bardzo powoli, Fundacja Futurama ma nadzieję, że poprzez realizację projektu „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet” przyczyni się do poprawy sytuacji pokrzywdzonych kobiet oraz do uświadomienia mieszkańcom Legnicy wagi problemu jakim jest przemoc wobec kobiet.
Fundacja stara się szeroko informować o tym problemie m.in. w audycji radiowej w Radiu Złote Przeboje.

Zapraszamy do wysłuchania audycji >>>

Legnica przeciw dyskryminacji kobiet – szkolenia

Fundacja Futurama z Legnicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu związanym ze wsparciem udzielanym kobietom dyskryminowanym, doświadczającym mobbingu oraz przemocy zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Pełna treść dot. zaproszenia na szkolenie do pobrania

pdf-plik

 

Oferta prawnego wsparcia kierowana do dyskryminowanych kobiet

ulotka_a4_do_a5_stop_prj_poprawka_06-07-2015_2

LOGO_LEGNICAPatronat honorowy Prezydenta Legnicy

Projekt „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet” współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, otrzymał Patronat honorowy Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego

 

Projekt „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet” współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu
Obywatele dla Demokracji
batory_dl