Szkoła Liderów NGO

Fundacja Futurama rozpoczyna realizację projektu „Szkoła Liderów NGO”, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt rozpoczyna się 1 maja br. i potrwa do 31 grudnia 2016 r.

logo_FIO1dProjekt ma na celu stworzenie sieci 15 liderów z terenu województwa dolnośląskiego, którzy wzmocnią działalność organizacji w społecznościach lokalnych poprzez stworzenie systemu stałego, bezpłatnego wsparcia i pomocy w postaci sieci doradców. W wyniku realizacji projektu wzmocni się potencjał lokalnych organizacji pozarządowych, które otrzymają wsparcie lokalnych liderów gotowych rozwijać potencjał i specyficzne potrzeby tych organizacji, a także grup nieformalnych gotowych do sformalizowania swojej działalności.

Działania zaplanowane w ramach projektu to:

Wyjazd sieciujący liderów – wyjazd o charakterze integracyjno – szkoleniowym, oparty na modelu Tuckmana, którego celem jest zsieciowanie uczestników biorących udział w projekcie i utworzenie efektywnego zespołu liderów.

Cykl szkoleniowy „Szkoła Liderów NGO” – celem cyklu będzie przygotowanie kompetentnych liderów, którzy poprzez swoje działania dostarczą wsparcia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które tego wsparcia potrzebują. Uczestnicy kursu poszerzą swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące metod angażowania społeczności lokalnych, komunikacji językowej i społecznej, dostępu do informacji publicznej, promocji inicjowanych wydarzeń, zarządzania grupą, a także nabędą umiejętności praktyczne w zakresie dokonywania diagnozy potrzeb i możliwości organizacji, poszukiwania źródeł finansowania działań organizacji, pisania wniosków o dotację na działalność organizacji.

Lokalne Inicjatywy Społeczne – liderzy wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte podczas cyklu szkoleniowego zrealizują trening zadaniowy: opracowanie i realizacja lokalnej inicjatywy społecznej oraz opracowanie dokumentów strategicznych na potrzeby organizacji.

Konferencja oraz raport – na zakończenie projektu odbędzie się konferencja oraz wydany będzie raport nt. kondycji, potrzeb i możliwości podmiotów III sektora w Województwie Dolnośląskim.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt!

Lokalne Inicjatywy Społeczne:

 1. Impreza integracyjno – kulturalna dla mieszkańców wsi Guzice „Jesienne święto Kociołka”, zrealizowane przy współpracy Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Guzice.
 2. Mikołajki, zrealizowane przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy – rozdano 70 paczek mikołajkowych dla najbardziej potrzebujących
 3. Legnickie Mikołajki – zrealizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Witelonka – na legnickim rynku Mikołaje przez 3 dni i dzielili się z mieszkańcami słodyczami i pomysłami na świąteczną dobroczynność.
 4. Warsztaty przedsiębiorczości dla osób, które prowadzą, bądź chcą prowadzić działalność gospodarczą, zrealizowane przy współpracy z Fundacją Rozchmurz się.
 5. Kampania informacyjno – promocyjna na rzecz ochrony zwierząt w Legnicy, zrealizowana przy współpracy z Fundacją Przytul Psiaka i Kociaka.
 6. Warsztaty przedsiębiorczości połączone z wyjazdem szkoleniowym do Wrocławia dla młodzieży szkolnej z domu dziecka w Legnicy, zrealizowane przy współpracy Fundacji Przestrzeń dla Obywateli.
 7. Warsztaty teatralne połączone z wizytą studyjną w teatrze Polskim w Warszawie, zrealizowane przy współpracy Stowarzyszenia Banana Perwers.
 8. Akcja informacyjno – promocyjna przeciwko przemocy wobec kotów dzikożyjących w Legnicy, zrealizowana przy współpracy Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”.
 9. Warsztaty dla dzieci i młodzieży ze wsi Ernestynów poświęcone bożonarodzeniowym tradycjom kulturowym, zorganizowane przy współpracy Koła Gospodyń Wiejskich.
 10. Warsztaty dla wolontariuszy Stowarzyszenia Nasze RIO dotyczące rozwoju wolontariatu i kompetencji wolontarystycznych, zorganizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Nasze Rio.
 11. Święto Wolontariatu zorganizowane przy współpracy Polkowickiego Centrum Wolontariatu.
 12. Klub Super Mamy i Super Taty – warsztaty wsparcia dla rodzin z dziećmi, zorganizowany przy współpracy Stowarzyszenia Kaczawskiego.
 13. Warsztaty „Skuteczny Samorząd” podnoszący kompetencje członków zarządu samorządu studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy, zorganizowany przy współpracy stowarzyszenia studentów i samorządu studenckiego PWSZ Legnica.
 14. Zajęcia logopedyczne, gry zabawy socjoterapeutyczne, zajęcia z psychologiem dla dzieci z wrocławskiego domu dziecka i Świetlicy Środowiskowej Wrocław-Kowale, zrealizowane przy współpracy Stowarzyszenia Nasz Dom.
 15. Zespołowe zaplanowanie i wykonanie schronień dla dzikich zwierząt występujących na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zorganizowane przy współpracy Stowarzyszenia Działkowców „Pod Pająkiem”.