Akademia Aktywnego Lidera

Fundacja Futurama rozpoczyna realizację projektu „Akademia Aktywnego Lidera”, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt rozpoczyna się 1 maja br. i potrwa do 31 grudnia 2018 r.

Projekt ma na celu stworzenie sieci 12 liderów z terenu województwa dolnośląskiego, którzy wzmocnią działalność organizacji w społecznościach lokalnych poprzez stworzenie systemu stałego, bezpłatnego wsparcia i pomocy w postaci sieci doradców. W wyniku realizacji projektu wzmocni się potencjał lokalnych organizacji pozarządowych, które otrzymają wsparcie lokalnych liderów gotowych rozwijać potencjał i specyficzne potrzeby tych organizacji, a także grup nieformalnych gotowych do sformalizowania swojej działalności.

Działania zaplanowane w ramach projektu to:

Wyjazd sieciujący liderów – wyjazd o charakterze integracyjno – szkoleniowym, oparty na modelu Tuckmana, którego celem jest zsieciowanie uczestników biorących udział w projekcie i utworzenie efektywnego zespołu liderów.

Cykl szkoleniowy dla liderów NGO – celem cyklu będzie przygotowanie kompetentnych liderów, którzy poprzez swoje działania dostarczą wsparcia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które tego wsparcia potrzebują. Uczestnicy kursu poszerzą swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące metod angażowania społeczności lokalnych, komunikacji językowej i społecznej, dostępu do informacji publicznej, promocji inicjowanych wydarzeń, zarządzania grupą, a także nabędą umiejętności praktyczne w zakresie dokonywania diagnozy potrzeb i możliwości organizacji, poszukiwania źródeł finansowania działań organizacji, pisania wniosków o dotację na działalność organizacji.

Lokalne Inicjatywy Społeczne – liderzy wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte podczas cyklu szkoleniowego zrealizują trening zadaniowy: opracowanie i realizacja lokalnej inicjatywy społecznej oraz opracowanie dokumentów strategicznych na potrzeby organizacji.

Konferencja oraz raport – na zakończenie projektu odbędzie się konferencja oraz wydany będzie raport nt. kondycji, potrzeb i możliwości podmiotów III sektora w Województwie Dolnośląskim.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt!