Akademia Koordynatorów Wolontariatu

Rusza pierwszy projekt Fundacji Futurama pod nazwą „Akademia Koordynatorów Wolontariatu”. Jego adresatami są organizacje i grupy nieformalne, które mają pozyskać informacje na temat wolontariatu. Celem projektu jest podniesienie aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych koordynatorów wolontariatu oraz wolontariuszy zaangażowanych w projekt poprzez zorganizowanie systemu wsparcia i stworzenie warunków do rozwoju wolontariatu.

I etap – szkolenie

W szkoleniu weźmie udział 10 osób – przedstawicieli lokalnych NGO, samorządów, liderów społeczności lokalnych, którzy zadeklarują gotowość do wykonywania zadań koordynatora wolontariatu. Potwierdzą to wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i listem motywacyjnym, w którym zawrą opis swoich doświadczeń i kompetencji, a także opis możliwości wykorzystania nabytej w trakcie kursu wiedzy w praktyce – do rozwiązywania konkretnych problemów lokalnych oraz możliwość zaangażowania do tej działalności innych wolontariuszy.

 

pdf-plikDotacje na Wolontariat pdf-plikAspekty prawne wolontariatu pdf-plikWolontariat Podstawowe Pojęcia

Etap II – wypracowanie i wdrożenie lokalnych inicjatyw wolontarystycznych.

Każdy z 10 przeszkolonych koordynatorów wolontariatu pozyska w swoim środowisku lokalnym 5 wolontariuszy, z którymi wspólnie, w zaplanuje inicjatywę wolontarystyczną wpływającą na rozwiązanie problemu lokalnego. Na inicjatywę można otrzymać kwotę 500 zł. brutto.

pdf-plikInicjatywy

Etap III – konferencja połączona z debatą publiczną

Konferencja będzie upowszechniać ideę wolontariatu w różnych dziedzinach aktywności społecznej, a także promować inicjatywy zaplanowanie i zrealizowane przez wolontariuszy zaangażowanych w projekt.

pdf-plikWolontariat w różnych aspektach aktywności obywatelskiej

Zespół Fundacji Futurama dziękuje wszystkim osobom, które zaangażowały się w projekt, wzięły udział w cyklu szkoleń, zaplanowały i zrealizowały inicjatywy wolontariackie w swoich społecznościach.