post

Badanie na temat potrzeb seniorów

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w badaniu  NA TEMAT POTRZEB SENIORÓW.  Niniejsza ankieta, została opracowana w ramach projektu pn. „Seniorzy na plus – wzrost aktywności obywatelskiej seniorów w Gminie Złotoryja”, dofinansowego ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025. Ankieta jest anonimowa i  skierowana jest do osób w wieku 60 lat i więcej. Ankieta ta ma na celu poznanie niektórych aspektów Państwa życia, aby można było dostosować podejmowanie przez Gminę Złotoryja działania do faktycznych potrzeb i oczekiwań seniorów. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Dziękujemy. 


ANKIETA DO POBRANIA

post

Jeszcze tylko miesiąc bezpłatnych porad adwokata

Jeszcze przez miesiąc można skorzystać z bezpłatnych porad adwokata. Zapraszamy do kontaktu kobiety z Legnicy, które z jakiegokolwiek powodu czują się dyskryminowane w pracy lub w domu. Poradę można uzyskać pod nowym adresem – szczegóły w ulotce.

ulotka_022016

post

Patronat honorowy Prezydenta Legnicy

LOGO_LEGNICAProjekt „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet” współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, otrzymał Patronat honorowy Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego

post

Futurama w Radiu Złote Przeboje 90FM

ico-radioKonwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Konwencja budzi jednak liczne kontrowersje, jej przeciwnicy obawiają się, że uderzy w tradycyjnie rozumianą rodzinę, a także polską tradycję i religię. Obawy budzą głównie zapisy o konieczności wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn oraz o tym, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja nie mogą być uznawane za usprawiedliwiające akty przemocy. Poziom świadomości i wiedzy Polaków na temat przemocy stopniowo wzrasta, jednak zmiana ta dokonuje się bardzo powoli, Fundacja Futurama ma nadzieję, że poprzez realizację projektu „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet” przyczyni się do poprawy sytuacji pokrzywdzonych kobiet oraz do uświadomienia mieszkańcom Legnicy wagi problemu jakim jest przemoc wobec kobiet.
Fundacja stara się szeroko informować o tym problemie m.in. w audycji radiowej w Radiu Złote Przeboje.

Zapraszamy do wysłuchania audycji

post

Cykl szkoleniowy dla moderatorów debat publicznych

Fundacja Futurama z Legnicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym dla moderatorów debat publicznych.
Cykl szkoleniowy jest elementem projektu „Społecznie zaradni zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta”, który ma na celu wzrost aktywności obywatelskiej legnickich seniorów oraz zbudowanie mechanizmów do dyskusji, publicznych debat, poruszania tematów i obszarów do tej pory pomijanych lub niedostatecznie reprezentowanych w polityce lokalnej.

Pełna treść dot. zaproszenia na szkolenie do pobrania

pdf-plik

post

Legnica przeciw dyskryminacji kobiet – szkolenia

Szanowni Państwo,
Fundacja Futurama z Legnicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu związanym ze wsparciem udzielanym kobietom dyskryminowanym, doświadczającym mobbingu oraz przemocy zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Pełna treść dot. zaproszenia na szkolenie do pobrania

pdf-plik

 

post

Ochrona zagrożonych gatunków pszczół

Sztuczne schronienia jako ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków pszczół

nag_pszcz

Fundacja Futurama realizuje projekt „Sztuczne schronienia jako ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków pszczół na terenie miejskiego ogrodu działkowego w Legnicy”, dofinansowany ze środków Funduszu dla Przyrody Fundacji Przyrodniczej „pro Natura” oraz Grupy ENERGA. Celem projektu była poprawa warunków do rozrodu i zimowania dzikich pszczół tj. murarki, pszczolinki, trzmiele itp. poprzez zamontowaniesztucznych schronień tzw. domków na terenie ogrodu działkowego „Pod Pająkiem” w Legnicy.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym udało się zakupić 50 sztuk domków dla owadów i przeprowadzić warsztat edukacyjny dla 100 działkowców. Działkowcy zostali poinformowani o znaczeniu owadów zapylających dla zachowania bioróżnorodności i w uprawie roślin oraz o zasadach ochrony czynnej dzikich pszczół, w tym zastosowaniusztucznych schronień dla owadów.

Efektem realizacji projektu był montaż 50 sztuk sztucznych schronień dla dzikich pszczół na terenie ogrodów działkowych „Pod Pająkiem” w Legnicy i powstanie nowych miejsc gniazdowania i zimowania dla dzikich pszczół.

Więcej informacji o konkursie grantowym na: http://www.funduszdlaprzyrody.org

domek dla owadów projekt

post

Legnica przeciw dyskryminacji kobiet

Fundacja Futurama rozpoczyna realizację projektu „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet”.

W ramach projektu Fundacja chce zaoferować bezpłatną i anonimową pomoc prawną kobietom dyskryminowanym i doświadczającym przemocy zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

ulotka_a5_stop_prj_poprawkaProjekt będzie trwał rok, rozpoczął się 1 marca 2015 i zakończy się 29 lutego 2016r. Zaplanowano, że w tym czasie przeprowadzonych zostanie prawie 150 godzin doradztwa oraz ponad 70 godzin działań adwokata doradcy na rzecz pokrzywdzonych kobiet.

Doradztwo będzie polegało na rozmowie adwokata z osobą potrzebującą wsparcia, ustaleniu jej potrzeb prawnych, udzieleniu informacji o możliwych rozwiązaniach oraz ewentualnym przygotowaniu pism procesowych. Adwokat sporządzi pismo oraz wystąpi do właściwej instytucji, sądu w celu reprezentowania interesów osoby pokrzywdzonej. Zarówno doradztwo i działania są nastawione na analizę i kompleksową pomoc w oparciu o prawo karne, cywilne i administracyjne.

Proponowane wsparcie będzie obejmowało:

• składanie zawiadomień do prokuratury,

• ustalanie świadków oraz sprawców,

• uczestnictwo w przesłuchaniach,

• wnioskowanie o środki zapobiegawcze, np. zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego,

• reprezentowanie przed sądem w sprawach cywilnych, karnych, sądowoadministracyjnych i administracyjnych,

• składanie wniosków dowodowych, o karę, w tym z nałożeniem na sprawcę obowiązku opuszczenia zajmowanego wspólnie lokalu mieszkalnego, czy zakazu zbliżania się,

• przygotowywanie pozwu rozwodowego, o separację, alimenty i naprawienie szkód w dobrach osobistych, zdrowiu fizycznym i psychicznym, mobbing,

• sporządzanie wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych,

• inicjowanie spraw administracyjnych w celu zapewnienia samodzielności lokalowej oraz pozbawienia prawa sprawców do wspólnego zajmowania lokalu,

• sporządzanie odwołań i apelacji.

Osoby potrzebujące wsparcia w ww. zakresie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 606 655 499.

W ramach projektu zaplanowano także spotkania warsztatowo – szkoleniowe dla grupy osób zatrudnionych w instytucjach, które udzielają pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych (m.in. policji, straży miejskiej, MOPS, PUP, Urząd Miasta, SOR, psychologów, psychiatrów). Będą to spotkania wzmacniające kompetencje w zakresie pomocy prawnej, a także dające możliwość wymiany doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań oraz nawiązanie współpracy. Na zakończenie projektu zostanie opracowany dokument pokazujący wyniki, rezultaty i wnioski wyciągnięte z realizacji działań projektowych i pracy z beneficjentami. W dokumencie zostaną wskazane zdiagnozowane w trakcie projektu obszary wymagające większego wsparcia oraz rekomendacje do działań naprawczych.

W chwili obecnej trwa szeroka dyskusja publiczna na temat ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Temat jest aktualny i niezwykle ważny, ponieważ w Polsce brakuje spójnej strategii i kompleksowych rozwiązań instytucjonalnych, które zapewniłyby szybką i skuteczną pomoc kobietom doświadczającym różnych form przemocy. Według raportu przygotowanego przez Agencję Praw Podstawowych w Unii Europejskiej, co piąta Polka przyznaje się do doznawania przemocy, z raportu wynika także, że ofiary przemocy fizycznej lub seksualnej często nie wiedzą gdzie szukać pomocy.

Konwencja realizować ma trzy główne cele: zapobieganie przemocy wobec kobiet, chronienie ofiar przemocy oraz ściganie sprawców przemocy. Konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Konwencja budzi liczne kontrowersje, jej przeciwnicy obawiają się, że uderzy w tradycyjnie rozumianą rodzinę, a także polską tradycję i religię. Obawy budzą głównie zapisy o konieczności wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn oraz o tym, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja nie mogą być uznawane za usprawiedliwiające akty przemocy. Poziom świadomości i wiedzy Polaków na temat przemocy stopniowo wzrasta, jednak zmiana ta dokonuje się bardzo powoli, Fundacja Futurama ma nadzieję, że poprzez realizację projektu „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet” przyczyni się do poprawy sytuacji pokrzywdzonych kobiet oraz do uświadomienia mieszkańcom Legnicy wagi problemu jakim jest przemoc wobec kobiet.

więcej o projekcie: www.futurama.org.pl | www.facebook.com/fundacjafuturama

Projekt „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet” współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu
Obywatele dla Demokracji
batory_dl