post

Badanie na temat potrzeb seniorów

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w badaniu  NA TEMAT POTRZEB SENIORÓW.  Niniejsza ankieta, została opracowana w ramach projektu pn. „Seniorzy na plus – wzrost aktywności obywatelskiej seniorów w Gminie Złotoryja”, dofinansowego ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025. Ankieta jest anonimowa i  skierowana jest do osób w wieku 60 lat i więcej. Ankieta ta ma na celu poznanie niektórych aspektów Państwa życia, aby można było dostosować podejmowanie przez Gminę Złotoryja działania do faktycznych potrzeb i oczekiwań seniorów. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Dziękujemy. 


ANKIETA DO POBRANIA

post

Jeszcze tylko miesiąc bezpłatnych porad adwokata

Jeszcze przez miesiąc można skorzystać z bezpłatnych porad adwokata. Zapraszamy do kontaktu kobiety z Legnicy, które z jakiegokolwiek powodu czują się dyskryminowane w pracy lub w domu. Poradę można uzyskać pod nowym adresem – szczegóły w ulotce.

ulotka_022016

post

Patronat honorowy Prezydenta Legnicy

LOGO_LEGNICAProjekt „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet” współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, otrzymał Patronat honorowy Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego

post

Futurama w Radiu Złote Przeboje 90FM

ico-radioKonwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Konwencja budzi jednak liczne kontrowersje, jej przeciwnicy obawiają się, że uderzy w tradycyjnie rozumianą rodzinę, a także polską tradycję i religię. Obawy budzą głównie zapisy o konieczności wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn oraz o tym, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja nie mogą być uznawane za usprawiedliwiające akty przemocy. Poziom świadomości i wiedzy Polaków na temat przemocy stopniowo wzrasta, jednak zmiana ta dokonuje się bardzo powoli, Fundacja Futurama ma nadzieję, że poprzez realizację projektu „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet” przyczyni się do poprawy sytuacji pokrzywdzonych kobiet oraz do uświadomienia mieszkańcom Legnicy wagi problemu jakim jest przemoc wobec kobiet.
Fundacja stara się szeroko informować o tym problemie m.in. w audycji radiowej w Radiu Złote Przeboje.

Zapraszamy do wysłuchania audycji

post

Cykl szkoleniowy dla moderatorów debat publicznych

Fundacja Futurama z Legnicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym dla moderatorów debat publicznych.
Cykl szkoleniowy jest elementem projektu „Społecznie zaradni zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta”, który ma na celu wzrost aktywności obywatelskiej legnickich seniorów oraz zbudowanie mechanizmów do dyskusji, publicznych debat, poruszania tematów i obszarów do tej pory pomijanych lub niedostatecznie reprezentowanych w polityce lokalnej.

Pełna treść dot. zaproszenia na szkolenie do pobrania

pdf-plik

post

Legnica przeciw dyskryminacji kobiet – szkolenia

Szanowni Państwo,
Fundacja Futurama z Legnicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu związanym ze wsparciem udzielanym kobietom dyskryminowanym, doświadczającym mobbingu oraz przemocy zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Pełna treść dot. zaproszenia na szkolenie do pobrania

pdf-plik

 

post

Ochrona zagrożonych gatunków pszczół

Sztuczne schronienia jako ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków pszczół

nag_pszcz

Fundacja Futurama realizuje projekt „Sztuczne schronienia jako ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków pszczół na terenie miejskiego ogrodu działkowego w Legnicy”, dofinansowany ze środków Funduszu dla Przyrody Fundacji Przyrodniczej „pro Natura” oraz Grupy ENERGA. Celem projektu była poprawa warunków do rozrodu i zimowania dzikich pszczół tj. murarki, pszczolinki, trzmiele itp. poprzez zamontowaniesztucznych schronień tzw. domków na terenie ogrodu działkowego „Pod Pająkiem” w Legnicy.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym udało się zakupić 50 sztuk domków dla owadów i przeprowadzić warsztat edukacyjny dla 100 działkowców. Działkowcy zostali poinformowani o znaczeniu owadów zapylających dla zachowania bioróżnorodności i w uprawie roślin oraz o zasadach ochrony czynnej dzikich pszczół, w tym zastosowaniusztucznych schronień dla owadów.

Efektem realizacji projektu był montaż 50 sztuk sztucznych schronień dla dzikich pszczół na terenie ogrodów działkowych „Pod Pająkiem” w Legnicy i powstanie nowych miejsc gniazdowania i zimowania dla dzikich pszczół.

Więcej informacji o konkursie grantowym na: http://www.funduszdlaprzyrody.org

domek dla owadów projekt

post

Legnica przeciw dyskryminacji kobiet

Fundacja Futurama rozpoczyna realizację projektu „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet”.

W ramach projektu Fundacja chce zaoferować bezpłatną i anonimową pomoc prawną kobietom dyskryminowanym i doświadczającym przemocy zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

ulotka_a5_stop_prj_poprawkaProjekt będzie trwał rok, rozpoczął się 1 marca 2015 i zakończy się 29 lutego 2016r. Zaplanowano, że w tym czasie przeprowadzonych zostanie prawie 150 godzin doradztwa oraz ponad 70 godzin działań adwokata doradcy na rzecz pokrzywdzonych kobiet.

Doradztwo będzie polegało na rozmowie adwokata z osobą potrzebującą wsparcia, ustaleniu jej potrzeb prawnych, udzieleniu informacji o możliwych rozwiązaniach oraz ewentualnym przygotowaniu pism procesowych. Adwokat sporządzi pismo oraz wystąpi do właściwej instytucji, sądu w celu reprezentowania interesów osoby pokrzywdzonej. Zarówno doradztwo i działania są nastawione na analizę i kompleksową pomoc w oparciu o prawo karne, cywilne i administracyjne.

Proponowane wsparcie będzie obejmowało:

• składanie zawiadomień do prokuratury,

• ustalanie świadków oraz sprawców,

• uczestnictwo w przesłuchaniach,

• wnioskowanie o środki zapobiegawcze, np. zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego,

• reprezentowanie przed sądem w sprawach cywilnych, karnych, sądowoadministracyjnych i administracyjnych,

• składanie wniosków dowodowych, o karę, w tym z nałożeniem na sprawcę obowiązku opuszczenia zajmowanego wspólnie lokalu mieszkalnego, czy zakazu zbliżania się,

• przygotowywanie pozwu rozwodowego, o separację, alimenty i naprawienie szkód w dobrach osobistych, zdrowiu fizycznym i psychicznym, mobbing,

• sporządzanie wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych,

• inicjowanie spraw administracyjnych w celu zapewnienia samodzielności lokalowej oraz pozbawienia prawa sprawców do wspólnego zajmowania lokalu,

• sporządzanie odwołań i apelacji.

Osoby potrzebujące wsparcia w ww. zakresie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 606 655 499.

W ramach projektu zaplanowano także spotkania warsztatowo – szkoleniowe dla grupy osób zatrudnionych w instytucjach, które udzielają pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych (m.in. policji, straży miejskiej, MOPS, PUP, Urząd Miasta, SOR, psychologów, psychiatrów). Będą to spotkania wzmacniające kompetencje w zakresie pomocy prawnej, a także dające możliwość wymiany doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań oraz nawiązanie współpracy. Na zakończenie projektu zostanie opracowany dokument pokazujący wyniki, rezultaty i wnioski wyciągnięte z realizacji działań projektowych i pracy z beneficjentami. W dokumencie zostaną wskazane zdiagnozowane w trakcie projektu obszary wymagające większego wsparcia oraz rekomendacje do działań naprawczych.

W chwili obecnej trwa szeroka dyskusja publiczna na temat ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Temat jest aktualny i niezwykle ważny, ponieważ w Polsce brakuje spójnej strategii i kompleksowych rozwiązań instytucjonalnych, które zapewniłyby szybką i skuteczną pomoc kobietom doświadczającym różnych form przemocy. Według raportu przygotowanego przez Agencję Praw Podstawowych w Unii Europejskiej, co piąta Polka przyznaje się do doznawania przemocy, z raportu wynika także, że ofiary przemocy fizycznej lub seksualnej często nie wiedzą gdzie szukać pomocy.

Konwencja realizować ma trzy główne cele: zapobieganie przemocy wobec kobiet, chronienie ofiar przemocy oraz ściganie sprawców przemocy. Konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Konwencja budzi liczne kontrowersje, jej przeciwnicy obawiają się, że uderzy w tradycyjnie rozumianą rodzinę, a także polską tradycję i religię. Obawy budzą głównie zapisy o konieczności wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn oraz o tym, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja nie mogą być uznawane za usprawiedliwiające akty przemocy. Poziom świadomości i wiedzy Polaków na temat przemocy stopniowo wzrasta, jednak zmiana ta dokonuje się bardzo powoli, Fundacja Futurama ma nadzieję, że poprzez realizację projektu „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet” przyczyni się do poprawy sytuacji pokrzywdzonych kobiet oraz do uświadomienia mieszkańcom Legnicy wagi problemu jakim jest przemoc wobec kobiet.

więcej o projekcie: www.futurama.org.pl | www.facebook.com/fundacjafuturama

Projekt „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet” współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu
Obywatele dla Demokracji
batory_dl

post

Akademia Koordynatorów Wolontariatu – włącz się!

FIO_MPiPS_logo1Fundacja Futurama z Legnicy rozpoczyna projekt Akademia Koordynatorów Wolontariatu.

W ramach tego projektu grupy nieformalne i organizacje działające na obszarze Legnicy i okolic będą mogły zrealizować obywatelskie działanie rozwiązujące lub zwracające uwagę na lokalne problemy miasta bądź wsi i ubiegać się o 500 zł dotacji.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców miasta i okolic w działania wolontarystyczne na rzecz rozwiązania lokalnych problemów społecznych. Dzięki wsparciu zespołu Futuramy – doświadczonych animatorów i trenerów od lat działających w organizacjach pozarządowych aktywizowanie grup nieformalnych stanie się możliwe.

Pierwszym etapem projektu będzie cykl szkoleń na koordynatorów wolontariatu, zadaniem każdego z uczestników będzie pozyskanie ze swojego środowiska lokalnego kilku wolontariuszy, którzy wspólnie z koordynatorem zaplanują i wdrożą lokalne inicjatywy wolontariackie, na ten cel każdemu z koordynatorów wolontariatu przekażemy dotację.

Po zakończeniu cyklu szkoleniowego i po realizacji inicjatywy uczestnicy otrzymają certyfikat koordynatora wolontariatu oraz będą mieli możliwość zaprezentowania swoich działań na konferencji. Podczas trwania całego projektu jego uczestnicy będą mogli korzystać ze wsparcia zespołu Futuramy.

Wszystkie osoby zainteresowane realizacją inicjatyw wolontarystycznych zapraszam do udziału w projekcie.

Projekt Akademia Koordynatorów Wolontariatu realizowany jest przez Fundację Futurama, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

KTO MOŻE WZIAĆ UDZIŁ W PROJEKCIE?

– grupy nieformalne realizujące lub chcące realizować działania skierowane na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych.

– organizacje pozarządowe działające na rzecz poprawy warunków życia lokalnej społeczności

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

Projektem zostanie objęty obszar miasta Legnicy i okolic (powiat legnicki)

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Wrzesień 2014r. – Listopad 2014r.

Zgłoś się!!!

doc-plikZaproszenie

doc-plikFormularz
zgłoszeniowy